Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego PozyczkaGotowkowa.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Operatorem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest La Roqa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380763, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP: 5272650453, REGON: 142856780, zwana dalej PozyczkaGotowkowa.pl.
 3. Dane osobowe zbierane przez PozyczkaGotowkowa.pl za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016    w    sprawie    ochrony    osób    fizycznych    w    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. PozyczkaGotowkowa.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
 5. Przez Użytkownika każdorazowo rozumie się wszystkich odbiorców Serwisu Internetowego.

2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. PozyczkaGotowkowa.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  1. rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna:    niezbędność    do    wykonania    umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. subskrypcji biuletynu       informacyjnego        (Newsletter),       w    celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna– zgoda osoby, której dane      dotyczą               na   wykonania            umowy o    świadczenie           usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:
  1. Imię i Nazwisko
  2. adres e-mail;
  3. Numer Telefonu
  4. dane adresowe:
   1. miejscowość;
   2. województwo.
  5. rok urodzenia;
  6. płeć
  7. wykonywany zawód
  8. wysokość osiąganych przychodów
 4. W przypadku rejestracji Konta Instytucji Finansowych w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje:
  1. Nazwę Firmy
  2. Imię i Nazwisko przedstawiciela firmy
  3. adres e-mail;
  4. Numer telefonu
  5. dane kontaktowe do publikacji w Serwisie Internetowym
   1. Nazwę Firmy
   2. NIP
   3. Miejsca     wykonywania       działalności       (adres i nazwa placówki)
   4. adres e-mail
   5. numer telefonu
   6. adres strony www
 5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik oraz Instytucja Finansowa samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zmienić w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
 1. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu
 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna– prawnie uzasadniony interes  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. W celu    ustalania, dochodzenia     i       egzekucji    roszczeń      mogą       być przetwarzane      niektóre  dane   osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów      poniesionej        Podstawa   prawna–      prawnie uzasadniony      interes        (art.    6   ust.            1  lit.   f    RODO),  polegający           na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami      w      postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 4. Przekazanie danych osobowych do pl  jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie  określonych  w  formularzach  danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

3. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe  Użytkownika  przekazywane  są  dostawcom  usług,  z których korzysta PozyczkaGotowkowa.pl przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PozyczkaGotowkowa.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  1. Podmioty przetwarzające.  PozyczkaGotowkowa.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PozyczkaGotowkowa.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  2. Administratorzy. PozyczkaGotowkowa.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz
 2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez PozyczkaGotowkowa.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić PozyczkaGotowkowa.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń  o  świadczenia  okresowe  oraz  roszczeń  związanych    z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez PozyczkaGotowkowa.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o  świadczenia  okresowe  oraz  roszczeń  związanych    z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy
 4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej   obsługi,   analizy   danych   statystycznych    i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail PozyczkaGotowkowa.pl będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 6. W przypadku skierowania żądania PozyczkaGotowkowa.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji

4. Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez PozyczkaGotowkowa.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PozyczkaGotowkowa.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 2. pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 3. pl wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika     w     Serwisie     Internetowym  i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie  Serwisu  Internetowego  ponownie  wpisywać  loginu   i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które  pomagają  zrozumieć,  w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. PozyczkaGotowkowa.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  1. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
  2. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator   cookies   zewnętrznego:   Google   Inc   z siedzibą w USA);
  4. badania zachowań osób odwiedzających Stronę Serwisu Internetowego za pośrednictwem narzędzia Hotjar (administrator cookies zewnętrznego: Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie).
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 3. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer;
  2. przeglądarka Microsoft EDGE;
  3. przeglądarka Mozilla Firefox;
  4. przeglądarka Chrome;
  5. przeglądarka Safari;
  6. przeglądarka Opera.
 4. PozyczkaGotowkowa.pl może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia  się  przy  każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez PozyczkaGotowkowa.pl  przy  diagnozowaniu  problemów  technicznych  z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 5. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. PozyczkaGotowkowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3
  1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił PozyczkaGotowkowa.pl
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez PozyczkaGotowkowa.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem PozyczkaGotowkowa.plmoże świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21
  1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli PozyczkaGotowkowa.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług PozyczkaGotowkowa.pl,        prowadzenie        statystyki         korzystania  z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych
  3. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i PozyczkaGotowkowa.pl nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 1. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 2. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 3. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu PozyczkaGotowkowa.pl podlega;
 5. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. Pomimo żądania  usunięcia   danych   osobowych,   w   związku   z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, PozyczkaGotowkowa.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega PozyczkaGotowkowa.pl. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów    rozpatrywania    skarg     oraz     roszczeń     związanych  z korzystaniem z usług PozyczkaGotowkowa.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 1. Prawo do    ograniczenia        przetwarzania         danych –      podstawa prawna: art. 18
  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. PozyczkaGotowkowa.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas PozyczkaGotowkowa.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
   2. gdy przetwarzanie   danych   jest   niezgodne   z   prawem,   a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   3. gdy dane  osobowe  przestały   być   niezbędne   do   celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 1. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15
  1. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
   1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
   2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o   profilowaniu   oraz    o    zabezpieczeniach    stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
   3. uzyskać kopię swoich danych
  2. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16
   1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
  3. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20
   1. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator  prześle  dane  osobowe  Użytkownika  w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym,     nadającym     się     do     odczytu     maszynowego  i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
  4. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, PozyczkaGotowkowa.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – PozyczkaGotowkowa.pl nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych   dwóch   miesięcy   informując   Użytkownika   uprzednio   w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Użytkownik może   zgłaszać   do   Administratora   skargi,   zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 3. Użytkownik ma prawo żądać od PozyczkaGotowkowa.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

PozyczkaGotowkowa.pl zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. PozyczkaGotowkowa.pl stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. PozyczkaGotowkowa.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty  elektronicznej  podany   podczas   rejestracji   lub   zapisany  w ostatniej zmianie profilu konta.

PozyczkaGotowkowa.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

7.  Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym PozyczkaGotowkowa.pl poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@pozyczkagotowkowa.pl

Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2022 r.